Deklaracja

Od 1 lipca 2013r. zadanie odbioru, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejęło Miasto Katowice. Od tej pory rozliczanie „opłaty śmieciowej” odbywa się w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Każdy, kto zadeklaruje oddawanie segregowanych odpadów, zapłaci niższą kwotę, czyli 14 złotych miesięcznie od osoby, a w przypadku niesegregowania odpadów, opłata wyniesie 20 złotych miesięcznie.

bioW przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, deklarację składać będą w imieniu mieszkańców spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządcy nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości , to gmina w drodze decyzji określi wysokość opłaty jaką powinien wnieść właściciel biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Obecnie obowiązują dwa formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
DOK-1 – jest to podstawowy wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
DOK-2 (wraz z załącznikiem DOK-2/A) – jest to wzór deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne – wypełnienie tego formularza pozwala na skorzystanie z 20% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, posiadających ogólnokrajową Kartę Dużej Rodziny

W deklaracji DOK-1 należy podać:

Miejsce składania deklaracji – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
Okoliczność złożenia deklaracji (Pole A.) – gdy po raz pierwszy składamy deklarację należy zaznaczyć pole pierwsza deklaracja – w terminie do 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;
– przy zmianie na nieruchomości (np. zmiana liczby osób na nieruchomości) – pole nowa deklaracja ze względu na zmianę danych – w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany;
– przy korekcie dotychczasowego dokumentu – pole korekta deklaracji – niezwłocznie po stwierdzeniu błedu w dotychczas złożonej deklaracji.
Oznaczenie nieruchomości (Pole B.) – miejsce na zamieszczenie dokładnego adresu nieruchomości, której dotyczy deklaracja.
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Pole C.) – w polu 9. właściciel nieruchomości podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, a następie w polu 11. kwotę, która powstanie z przemnożenia liczby mieszkańców (pole 9.) przez stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14 lub 20 zł).
Tytuł prawny, rodzaj władania nieruchomością (Pole D.) – zaznaczamy odpowiedni typ własności na nieruchomości.
Dane składajacego deklarację (Pole E.) – w tych polach należy podać podstawowe dane, dotyczące właściciela nieruchomości, w imieniu którego składana jest deklaracja: imię i nazwisko bądź nazwę organizacji, PESEL/NIP/REGON, formę osobowości prawnej. UWAGA: w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika w Polu E należy wpisać dane właściciela nieruchomości.
Adres zamieszkania/siedziby (Pole F.) – w tych polach należy podać dane adresowe właściciela nieruchomości. UWAGA: w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika w Polu E należy wpisać dane właściciela nieruchomości.
Adres do korespondencji (Pole G.) – w tych polach należy podać dane adresowe jeżeli są inne niż adres zamieszkania/siedziby. UWAGA: w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika w Polu G należy wpisać dane adresowe pełnomocnika.
Załaczniki (Pole H.) – pole wypełniamy w przypadku dostarczenia dokumentów dodatkowych (np. pełnomocnictwo).
Uwagi podatnika (Pole I.) – w miejscu tym wpisujemy wszelkie uwagi pomocne w naliczeniu opłaty lub wyjaśnienia co do zmienianych danych itp.
Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składajacego deklarację (Pole J.) – deklaracja bez podpisu jest równoznaczna z niezłożeniem dokumentu (podpisuje właściciel nieruchomości lub pełnomocnik).
Adnotacje Organu podatkowego (Pole K.) – wypełnia Urząd

W deklaracji DOK-2 należy podać:

Miejsce składania deklaracji – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
Okoliczność złożenia deklaracji ( Pole A.) – gdy po raz pierwszy składamy deklarację należy zaznaczyć pole pierwsza deklaracja – w terminie do 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;
– przy zmianie na nieruchomości (np. zmiana liczby osób na nieruchomości) – pole nowa deklaracja ze względu na zmianę danych – w terminie do 14 dni od nastąpienia zmiany;
– przy korekcie dotychczasowego dokumentu – pole korekta deklaracji – niezwłocznie po stwierdzeniu błędu w dotychczas złożonej deklaracji.
Oznaczenie nieruchomości (Pole B.) – miejsce na zamieszczenie dokładnego adresu nieruchomości, której dotyczy deklaracja.
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Pole C.) – w polu 9. właściciel nieruchomości podaje liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, a następie w polu 11. kwotę, która powstanie z przemnożenia liczby mieszkańców (pole 9.) przez stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14 lub 20 zł).
C.1. Wysokość opłaty podlegajaca zwolnieniu – w polu 12. właściciel nieruchomości podaje liczbę osób – w rodzinach wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość i posiadających kartę Dużej Rodziny, a następie w polu 15. wyliczoną wysokość zwolnienia.
C.2. Łączna wysokość opłaty – w polu 16 właściciel nieruchomości wpisuje kwotę opłaty do zapłaty po uwzględnieniu przysługującego zwolnienia.
Tytuł prawny, rodzaj władania nieruchomością (Pole D.) – zaznaczamy odpowiedni typ własności na nieruchomości.
Dane składajacego deklarację (Pole E.) – w tych polach należy podać podstawowe dane, dotyczące właściciela nieruchomości, w imieniu którego składana jest deklaracja: imię i nazwisko bądź nazwę organizacji, PESEL/NIP/REGON, formę osobowości prawnej. UWAGA: w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika w Polu E należy wpisać dane właściciela nieruchomości.
Adres zamieszkanie/siedziby (Pole F.) – w tych polach należy podać dane adresowe właściciela nieruchomości. UWAGA: w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika w Polu E należy wpisać dane właściciela nieruchomości.
Adres do korespondencji (Pole G.) – w tych polach należy podać dane adresowe jeżeli są inne niż adres zamieszkaniw/siedziby. UWAGA: w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika w Polu G należy wpisać dane adresowe pełnomocnika.
Załaczniki (Pole H.) – pole wypełniamy w przypadku dostarczenia dokumentów dodatkowych (np. pełnomocnictwo, załącznik DOK-2/A).
Uwagi podatnika (Pole I.) – w miejscu tym wpisujemy wszelkie uwagi pomocne w naliczeniu opłaty lub wyjaśnienia co do zmienianych danych itp.
Podpis składającego deklaracje/osoby reprezentującej składajacego deklarację (Pole J.) – deklaracja bez podpisu jest równoznaczna z niezłożeniem dokumentu.
Adnotacje Organu podatkowego (Pole K.) – wypełnia Urząd

INFORMACJA DOK-2/A – jest to załącznik do deklaracji DOK-2, składany przez właściciela nieruchomości – wpisujemy tutaj nr kart Dużej Rodziny wszystkich osób wpisanych w polu C.1. uprawnionych do zwolnienia z części opłaty.
UWAGA: załącznik DOK-2/A podpisuje ta sama osoba co podpisująca deklarację DOK-2 w Polu J (właściciel lub osoba go reprezentująca).

wykrzyknikWszystkie pola deklaracji wypełnia właściciel nieruchomości na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami uchwały nr XXIV/499/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2016r. wchodzą w życie nowe formularze deklaracji.
Uchwała dostępna jest pod linkiem: http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/96868/1462437370.pdf

UWAGA!

Od 1 lipca 2016r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji – po tym terminie deklaracje na starych drukach nie będą przyjmowane.

WAŻNE!deklaracja

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

„Opłata śmieciowa” podlega przepisom Ordynacji Podatkowej, w związku z czym podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi podmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

UWAGA!

Nowe druki deklaracji – obowiązujące od lipca 2016r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DOK-1
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne –
DOK-2 wraz z DOK-2/A

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej –
UPL-1P

Odwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej – OPL-1P/A

Deklaracje elektronicznie możesz złożyć na platformie SEKAP pod tym linkiem:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=36828&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7392