Prawo

Uchwały Rady MiastaUstawyRozporządzenia
UCHWAŁA NR XXXVI/695/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXIV/499/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/683/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

UCHWAŁA NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXIV/497/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XLVII/872/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXIV/498/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018 poz. 1627)

Półroczne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne wybranych frakcji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014r. poz. 1923)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. poz. 193, nr 1617)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r. poz. 188, nr 1576)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012r. poz. 630)