Aktualności

 
Przypominamy!

Odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są:
- raz w miesiącu - w styczniu, lutym, grudniu,
- cztery razy w miesiącu - w październiku, listopadzie,
- dwa razy w miesiącu – pozostałe miesiące.

Uwaga: od 1 lipca 2014r. funkcjonują dwa kolejne Gminne Punkty Zbierania Odpadów

Od 1 lipca 2014r. na terenie miasta Katowice funkcjonują 4 Gminne Punkty Zbierania Odpadów (GPZO) do których można przekazać bezpłatnie odpady wytwarzane nieregularnie w gospodarstwach domowych.

GPZO czynne są w dni robocze w godzinach (za wyjątkiem wtorków) od 6.00 do 17.00, wtorki w godzinach od 9.00 do 20.00  oraz soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.

Punkty te zlokalizowane są w Katowicach przy  ul. Milowickiej 7A,  ul. Obroki 140, ul. Zaopusta 70, ul. Bankowej 10 (w tym ostatnim m.in. odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, odpady wielkogabarytowe są przyjmowane z ograniczeniem ilościowym - szczegółowy regulamin Punktu dostępny na stronie internetowej www.mpgk.com.pl).

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż z dnia 1 lipca 2014r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice został przeniesiony na ul. Rynek 1 (piętro VI) 


Rada Miasta Katowice podjęła uchwały dotyczące rozwoju i ulepszenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejsza zmiana obejmuje swoim zakresem rozszerzenie wykonywanych usług dla mieszkańców o odbiór z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych „u źródła” oraz zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych. Planowany termin realizacji pierwszych odbiorów odpadów wielkogabarytowych przypadnie na maj 2014r. Planuje się przesunięcie terminu płatności opłaty do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Taka zmiana zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2014r.
Wprowadzane zmiany realizowane będą w ramach obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała nr XLVI/1088/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice

uchwała nr XLVI/1087/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała nr XLVI/1086/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w miesiącu z określonych punktów w których mogą stać kontenery na te odpady lub z wyznaczonych placyków gospodarczych. Odbiór następować będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowane odbierane będą raz na kwartał. W celu umożliwienia odbioru odpadów wielkogabarytowych, właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić odpady w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem) przed nieruchomość, w miejscu dostępnym bez konieczności wchodzenia na teren ogrodzonej posesji, otwierania bram wjazdowych itp. Nie wypełnienie tego obowiązku będzie skutkować brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji. Udostępnienie powinno nastąpić przed 6.00 rano. (Harmonogram wkrótce zostanie udostępniony na stronie).

Dodatkowo tak jak dotychczas odpady wytwarzane nieregularnie m.in. odpady wielkogabarytowe poza wyznaczonym harmonogramem będzie można bezpłatnie przekazywać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.

 

Nowy harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta Katowice na rok 2014 

 

- Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych od mieszkańców

- Harmonogram odbioru odpadów BIO

- Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów

- Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

 


INFORMACJA

W celu usprawnienia i usystematyzowania procesu zgłaszania reklamacji dotyczących usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Katowic został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

Wypełniony formularz należy złożyć w formie pisemnej:


-  w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 (piętro I, stanowisko 29)

-  w Wydziale Kształtowania Środowiska ul. Rynek 1 (pokój 709)

-  listownie za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska ul Młyńska 4, 40-098   
   Katowice

-  w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwaga: reklamacje przyjmowane będą najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych licząc od  dnia w którym wystąpiła nieprawidłowość, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu.

 

Formularz reklamacyjny

 

W przypadku nie otrzymania indywidualnego nr konta bankowego SIMP (do czasu jego otrzymania) opłatę można wpłacać na ogólny nr konta bankowego Urzędu Miasta Katowice:

 

Numer konta: 35 1050 1214 1000 0023 7000 5619

podając w tytule wpłaty:

opłata za odpady komunalne za m-c …...”

adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

 

Uwaga!

W sytuacji nie otrzymania indywidualnego nr rachunku bankowego prosimy o bezpośredni kontakt z Wydziałem Kształtowania Środowiska. 

  

Szanowni Mieszkańcy Katowic

 
 Od 1 lipca 2013r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach określonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 W Katowicach w wyniku zakończonego postępowania przetargowego podmiotem odbierającym odpady zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przedsiębiorca ten od końca czerwca br. rozpoczął uzupełnianie pojemników na nieruchomościach.
W związku z powyższym jeżeli:
złożyłeś deklarację o wysokości opłaty „śmieciowej” a nie otrzymałeś pojemnika na odpady zmieszane skontaktuj się z MPGK pod nr tel. (32)358 76 12, 358 76 85, 358 76 11, 358 76 46 złożyłeś deklarację a dotychczasowy pojemnik chcesz zmienić na większy skontaktuj się z MPGK, (wielkość pojemników  jaka może być dostarczona na nieruchomość określa uchwała Rady Miasta Katowice nr XXX/684/12 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów)
nie złożyłeś deklaracji o wysokości opłaty „śmieciowej” zrób to niezwłocznie – w przeciwnym wypadku za odbiór odpadów zostanie naliczona w drodze decyzji  opłata podwyższona.

 Od 25 czerwca 2013r. Urząd Miasta Katowice rozpoczął wysyłkę indywidualnych numerów kont bankowych SIMP na które właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę „śmieciową”.
Pamiętaj:
wysokość należnej opłaty którą określiłeś w złożonej deklaracji należy dokonywać do 25 dnia każdego miesiąca bez wcześniejszego wezwania (Urząd nie będzie wysyłał decyzji określającej wysokość opłaty – została ona określona w złożonej deklaracji – ilość osób razy stawka opłaty 14 zł /  odpady segregowane /   lub 20 zł / odpady niesegregowane /osoby/m-c);
termin pierwszej płatności upływa 25 lipca 2013r.
jeżeli do dnia 12 lipca 2013r. nie otrzymałeś indywidualnego numeru rachunku bankowego SIMP skontaktuj się z UM Katowice pod nr tel. (32) 259 39 70, 259 39 71, 259 39 72, 259 39 75, 259 39 13, 259 39 13, 259 39 14, 259 39 15, 259 39 16, 259 39 17
opłatę możesz uiścić w następujący sposób:
- dokonując przelewu na wskazany numer SIMP,
- we wszystkich oddziałach Banku Śląskiego na terenie miasta Katowice bez
   dodatkowych - opłat / z wyjątkiem oddziałów przy ulicy Józefowskiej 76  i ulicy  Chorzowskiej 111 /,
- w kasach Urzędu Miasta przy ulicy Pocztowej 5.

 

 

  

Urząd Miasta Katowice informuje, iż nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi z dniem  1 lipca 2013r. obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe.

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi (bloki, osiedla, kamienice itp.) w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

 

 

Protokół ze spotkania z Zarządcami Wspólnot oraz Przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowych dnia 27.02.2013r.

 

  

Szanowni Mieszkańcy !

Dołączamy do europejskiego standardu gospodarowania odpadami.

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza znaczące zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Chodzi o to, aby objąć wszystkich mieszkańców spójnym systemem zbierania odpadów, zwiększyć poziom recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie już u źródła, a także zredukować ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.

Nowe zasady ułatwią budowę nowoczesnych instalacji do odzysku, umożliwią ograniczenie nielegalnych wysypisk, wprowadzą właściwy sposób monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi. W Katowicach, podobnie jak w całym kraju wprowadzane są zmiany, które mają to umożliwić.

Bieżący rok to czas na opracowanie przepisów prawa miejscowego oraz dostosowania ich do nowych uregulowań prawnych. Już niebawem będą mogli Państwo zapoznać się z pierwszymi propozycjami zmian dotyczących „rewolucji śmieciowej”.

Obecnie odpady odbierają od Państwa wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa na podstawie indywidualnych umów. Z dniem 1 lipca 2013 roku sytuacja ta ulegnie zmianie – to Miasto przejmie obowiązek zagospodarowania wytworzonych przez Mieszkańców odpadów komunalnych, natomiast odpady będzie odbierać firma wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez gminę. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłatę do gminy, z której finansowany będzie nowy system.

Należy również pamiętać, by termin obowiązywania dotychczasowych umów z firmami odbierającymi odpady komunalne upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013r. Pozwoli to uniknąć podwójnej opłaty – jednocześnie na rzecz dotychczasowego odbiorcy i Miasta.

Wprowadzane zmiany uszczelnią system gospodarowania odpadami i pozwolą rozwiązać problemem nielegalnego pozbywania się odpadów np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach. Ponadto zwiększą ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, ograniczając ilości odpadów kierowanych na składowiska. Wszystkie zmiany początkowo będą wydawać się trudne, ale docelowo na pewno przyniosą korzyści zarówno Mieszkańcom jak i środowisku naturalnemu Katowic.

Najważniejsze obowiązki wynikające z nowych przepisów:

  • Opracowanie przepisów prawa miejscowego z dostosowaniem ich do nowych uregulowań prawnych i wymogów Dyrektyw Unijnych.

  • Organizacja przez Urząd Miasta odbioru odpadów komunalnych oraz nadzór nad ich prawidłowym zagospodarowaniem.

  • Wybór w drodze przetargu przedsiębiorcy, który odbierze odpady od Mieszkańców i podda je zgodnemu z przepisami zagospodarowaniu.

  • Wdrażanie sprawnego selektywnego zbierania odpadów oraz zwiększenie odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

  • Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie ich selektywnej zbiórki na terenie Miasta.Nowy system zostanie wdrożony do końca czerwca 2013 r. i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 .

 

Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu edukacyjnego

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (GOSPODARKA_ODPADAMI_4.pdf)Plakat Gospodarka Odpadami Komunalnami[ ]406 Kb