Punkty selektywnej zbiórki

Gminne Punkty Zbierania
Odpadów
Wykaz aptek na terenie
miasta Katowice

Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów mieszkaniec może przekazywać bezpłatnie odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz zielone i ogrodowe,
2) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyte opony,
10) przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – z remontów prowadzonych samodzielnie m.in. takie jak gruz, tynki, tapety, okleiny itp),
12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. (np. rozpuszczalniki, kwasy, farby, kleje, itp).

Odpady przyjmowane do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów muszą być posegregowane.

W Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów przyjmowane są ilości odpadów wskazujące na ich pochodzenie z gospodarstwa domowego.

GPZO czynne są w dni robocze w godzinach (za wyjątkiem wtorków) od 6.00 do 17.00, wtorki w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.

Punkty te zlokalizowane są w Katowicach przy:

ul. Milowickiej 7A
ul. Obroki 140
ul. Zaopusta 70
ul. Bankowej 10 (w tym ostatnim Punkcie m.in. odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, odpady wielkogabarytowe są przyjmowane z ograniczeniem ilościowym – szczegółowy regulamin Punktu dostępny na stronie internetowej www.mpgk.com.pl).

Wykaz aptek na terenie miasta Katowice, w których umieszczone są pojemniki na przeterminowane lekarstwa /stan na czerwiec 2024 r./

 

UWAGA! Do pojemników nie należy wrzucać lekarstw w postaci płynnej, opakowań szklanych i aerozoli. Takie odpady należy dostarczyć do GPZO.