Gminne Punkty Zbierania Odpadów

Na terenie miasta Katowice funkcjonują 4 Gminne Punkty Zbierania Odpadów (GPZO) do których można przekazać bezpłatnie odpady wytwarzane nieregularnie w gospodarstwach domowych.

GPZO czynne są w dni robocze w godzinach (za wyjątkiem wtorków) od 6.00 do 17.00, wtorki w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz soboty w godzinach od 8.00 do 13.00.

Punkty te zlokalizowane są w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A, ul. Obroki 140, ul. Zaopusta 70, ul. Bankowej 10 (w tym ostatnim Punkcie m.in. odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, odpady wielkogabarytowe są przyjmowane z ograniczeniem ilościowym – szczegółowy regulamin Punktu dostępny na stronie internetowej www.mpgk.com.pl).

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia przyjmowania odpadów do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów:
– jednorazowo (w ciągu jednego dnia) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów z danej nieruchomości mieszkaniec może dostarczyć maksymalnie 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) stanowiących odpady komunalne.
– Jednorazowo (w ciągu jednego dnia) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów z danej nieruchomości mieszkaniec może dostarczyć maksymalnie 1 m3 odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz zielonych i ogrodowych.

Transport odpadów do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Jeżeli transport wykonywany jest na zlecenie mieszkańca – transportujący musi posiadać pisemne oświadczenie mieszkańca (od którego pochodzą odpady) określające, że odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej z remontu prowadzonego samodzielnie wraz z podaniem danych punktu adresowego.

W przypadku posiadania nowego dowodu osobistego bez widocznego adresu zameldowania dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Katowicach może być dowód wnoszenia opłaty „śmieciowej” lub kopia deklaracji złożonej do Urzędu (przedłożenie do wglądu).

W Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów przyjmowane są ilości odpadów wskazujące na ich pochodzenie z gospodarstwa domowego. Gminny Punkt Zbierania Odpadów może odmówić nieodpłatnego przyjęcia odpadów, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie zostały wytworzone w gospodarstwie domowym.

Gminne Punkty Zbierania Odpadów nie przyjmują nieodpłatnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych (trawa, liście), mebli i odpadów wielkogabarytowych wytworzonych w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez przedsiębiorców/podmioty gospodarcze.

WAŻNE!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta Katowice:
Odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z remontów prowadzonych samodzielnie – nie zawierające papy, materiałów izolacyjnych, azbestu lub innych materiałów niebezpiecznych (gromadzone w specjalnych pojemnikach lub w workach uniemożliwiających pylenie), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, a także papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metale mieszkańcy Katowic mogą bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.