Stawki

W Katowicach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczna jest od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość od 1 lipca 2021 r. stawka wynosi:

 

• 26.30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.

• 52.60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów.

Ważne!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (przykładowo za m-c czerwiec opłata wnoszona jest do 15 lipca). Opłatę należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji.