Przedsiębiorcy

Wpis
do działalności
regulowanej
Wykaz
przedsiębiorców
wpisanych do
rejestru
Zezwolenie
na opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy gospodarczej z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Katowic jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
– numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

– oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

– przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
– w opłatomacie zlokalizowanym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Rynku 1

Wniosek do pobrania

Nazwa firmy Adres firmy NIP
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 41-933 Bytom,
ul. Wł. Łokietka 4
6260337076
F.U.H OKSEL Elżbieta Stachura 40-757 Katowice, ul. Mała 22/1 6342302546
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87 6410012603
CZYŚCIOCH Bielas Waldemar 32-329 Kolonia, ul. Długa 39 9541932116
FCC Śląsk Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10 6480000290
PreZero Service Południe Sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 6411005806
Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Sosnowcu 41-203 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 11 7280132515
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Obroki 140 6340128630
Frima Coner – Bogusław Coner 42-260 Kamienica Polska,
ul. M. Konopnickiej 378
5732005413
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2 6312211431
BM Recykling Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30 5512330453
PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7 5732850870
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15 6430000299
Firma Usług Transportowych Wiesław Żądło 40-382 Katowice, ul. Roździeńska 40 6340070959
ZODIAK Sp. z o. o. 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7 6412225154
STENA Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 208, Oddział w Siemianowicach Śląskich 41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. M. Konopnickiej 11
5272346985
EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7 5731375510
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2 6290011971
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. 41-503 Chorzów, ul. Bytkowska 15 6270011376
PreZero Starol Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Kluczborska 29 6272400372
FCC Polska Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10 6762157648
BIO EKOS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 42-622 Nowe Chechło, ul. Leśna 63 6452519471
REKO Prime Sp. z o.o. 42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104 5771995696
Mak Sp. z o.o. 41-946 Piekary Śląskie, ul. Wentylacyjna 16 4980264217
AMD Omega Sp. z o.o. Sp. k. 46-320 Praszka, ul. Kozieł 6a 5761578206
Eco Recycling Łukasz Hajduk 40-816 Katowice, ul. Bocheńskiego 94 6321813135
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FOREST” Sylwia Żak 43-100 Tychy,
ul. Armii Krajowej 31/9″
6462356289
Alba Ekoplus Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2 6292313475
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 26-008 Górno, ul. Wola Jachowa 94A 6571053027
PreZero Małopolska Sp. z o.o. 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5a 7341066587
Unitrade Szymon Laskowski 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 55 6462170484
Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 11,
41-203 Sosnowiec
6443537541
Natezja Sp. z o.o. Sp.k. ul. Raciborska 25G 9691640183
BM Recykling A.Bisztyga, J.Marczyński Sp. j. ul. Konopnickiej 11,
41-100 Siemianowice Śląskie
6431751412
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Zielonaenergia.Konin Sp. z o.o. ul. Sulańska 3a,
62-510 Konin
6653032178
AGNES Agnieszka Duk ul. Katowice 49/6,
41-902 Bytom
6262734841
P.H.U.KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela ul. J. Słowackiego 2, 41-800 Zabrze 8661456801
UNITRADE Szymon Laskowski
Wspólnik spółki cywilnej UNITRADELZ SZYMON LASKOWSKI, WOJCIECH ZACHAROW
ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy 6462170484
UNITRADELZ Wojciech Zacharow
Wspólnik spółki cywilnej UNITRADELZ SZYMON LASKOWSKI, WOJCIECH ZACHAROW
ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy 6411960118
ELEKTROODPAD Sp. z o. o. ul. Pod Lasem 70B,  44-210 Rybnik 6423236635
WOD-KAN Trans Krzysztof Król ul. W. Goetla 8,
40-749 Katowice
951454579
Agrobudova S.A. ul. Św. Jerzego 1A,
50-518 Wrocław
8992735877
Opis ogólny

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
3. Rada Gminy (Miasta) określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia uwzględniając:
a. Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
4. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
a.wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
b. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
5. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia opłaty).
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 PLN.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłata na konto:
Urząd Miasta Katowice
PKO Bank Polski nr rachunku:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020  poz. 939).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617).
5. Uchwała nr XXVI/588/12 z dn. 12.09.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek do pobrania  – DOC