Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

– Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

– Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Miasto Katowice zwraca się do mieszkańców posiadających na terenie swojej nieruchomości zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, z prośbą o zgłoszenie tego faktu do ewidencji gminnej, poprzez wypełnienie poniższego formularza. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy można złożyć w następujący sposób:

wysłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
wysłać skan na adres: ks@katowice.eu
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Katowice Rynek 1 stanowisko 28 i 29

WAŻNE!

W przypadku niezgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków przez właściciela nieruchomości, możliwe jest przeprowadzenie na nieruchomości kontroli przestrzegania przepisów ww. ustawy (przypominamy, iż właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi).