Prawo

Uchwały Rady MiastaUstawyRozporządzenia

UCHWAŁA NR XXIX/649/20 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXIX/648/20 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XIX/459/20 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XIV/332/19 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

UCHWAŁA NR XXXI/678/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXXI/679/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXIV/498/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/497/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXV/785/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty – obowiązuje od 1 lipca 2021r.

UCHWAŁA nr XL/877/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR LX/1265/23 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 2 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXVI/588/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXXIX/851/21 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice

Aglomeracja Katowice – mapa