Zgłoszenie reklamacyjne

W celu usprawnienia i usystematyzowania procesu zgłaszania reklamacji dotyczących usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Katowic został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Wypełniony formularz należy złożyć w formie pisemnej:

– w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Katowice przy Rynek 1 (piętro I, stanowisko 28, 29)
– listownie za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Katowice – Wydział Kształtowania Środowiska ul Młyńska 4, 40-098 Katowice
– w formie skanu na adres e-mail: ks@katowice.eu

DODATKOWE INFORMACJE

1) Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usługi zgłasza ten fakt w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia w którym wystąpiła nieprawidłowość, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej frakcji odpadów.
2) Właściciel nieruchomości w przypadku odmowy przyjęcia odpadów do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów zgłasza ten fakt w terminie nie później niż 5 dni roboczych po odmowie przyjęcia odpadów komunalnych.
3) Wniesienie zgłoszenia po upływie terminu określonego w pkt. 1 i 2 może nie być uwzględnione.
4) Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ks@katowice.eu.
5) W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
– adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie
– forma władania nieruchomością
– zakres niewłaściwego świadczenia usługi
– imię i nazwisko/nazwa podmiotu dokonującego zgłoszenia
– dane kontaktowe: telefon (nieobowiązkowe)
6) Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu zgłaszającego reklamację na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania

Uwaga!

reklamacje przyjmowane będą najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia w którym wystąpiła nieprawidłowość, jednak nie wcześniej niż w dzień po dacie odbioru wynikającego z harmonogramu.

Formularz reklamacyjny
pobierz