Pojemniki i worki

Wyposaża się nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych (oraz odpowiednio odbiera ilość odpadów), w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

Dla nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l / 140 l,
b) po jednym worku 120 l na odpowiedni rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), metal oraz po jednym worku o pojemności od 80 l na szkło,

Dla nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej przez 3-4 osoby:

a) jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 280 l,
b) dwa worki 120 l na odpowiedni rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), metal oraz po dwa worki o pojemności od 80 l na szkło,

Dla nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej przez 5-6 osób:

a) jeden do trzech pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 420 l,
b) trzy worki 120 l na odpowiedni rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), metal oraz po trzy worki o pojemności od 80 l na szkło,

Dla nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) pojemniki o łącznej pojemności nie przekraczającej 420 l oraz dodatkowo pojemnik o pojemności 120 l lub 140 l na każde kolejne 2 osoby lub pojemnik o pojemności 240 l na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności litrów przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,
b) trzy worki 120 l oraz dodatkowo jeden worek 120 l na odpowiedni rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne – w tym opakowania wielomateriałowe, metal) oraz po jednym worku o pojemności od 80 l na szkło na każde kolejne 2 osoby,


Wyposaża się nieruchomości zamieszkałe w worki dla odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w ilości określone w powyżej w przypadku m.in. nowej nieruchomości, nieruchomości dla której została złożona pierwsza deklaracja, przy zmianie operatora odbierającego odpady.
Przedsiębiorca odbierając odpady selektywnie zbierane (papier, tworzywa sztuczne – w tym opakowania wielomateriałowe, metal, szkło) zastępuje odbierane worki nowymi na zasadzie „worek za worek”.

Dla każdej nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej bez względu na liczbę osób:

a) po sześć worków na odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji,
b) przedsiębiorca odbierając odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji zastępuje odbierane worki nowymi na zasadzie „worek za worek” lecz nie więcej niż po sześć worków na ww. odpady,
c) w przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków – na odpady ulegające biodegradacji w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji właściciel nieruchomości wyposaża się w dodatkowe worki we własnym zakresie, urządzenia o objętości 120 l na lokal mieszkalny.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

a) dla odpadów komunalnych zmieszanych urządzenia o objętości nie mniejszej niż krotność 60 l na lokal mieszkalny,
b) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów (papier, tworzywa sztuczne – w tym opakowania wielomateriałowe, metal, szkło) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego o standardowych wymiarach i pojemności od 120 l ustawionych w „gniazda”. Pojemność i ilość pojemników ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości mieszkańców. Przy czym jedno „gniazdo” może zapewniać obsługę maksymalnie 500 mieszkańców. Miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wyznacza właściciel nieruchomości,
c) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego o standardowych wymiarach i pojemności od 120 l do 1100 l, lecz nie więcej niż 1 pojemnik na nieruchomość.

Odpady selektywnie zbierane w transparentnych (przeźroczyste lub półprzeźroczyste) workach ponad limit określony powyżej, właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać przedsiębiorcy odbierającemu te odpady w dniu ich odbioru, ustalonym w harmonogramie.

WAŻNE!

Jeżeli w nieruchomości zmieni się ilość osób, pojemnik jest wymieniany na wiosek właściciela nieruchomości.