Formularze do pobrania

Zaleca się korzystać z formularzy za pomocą przeglądarki Google Chrome.

Obowiązujące
od dnia 14.05.2020 r.

(dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne)


Informacje ogólne

Termin składania

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Miejsce składania

  • osobiście: Urząd Miasta Katowice, Rynek 1, Biuro Obsługi Mieszkańców, I piętro stanowisko 28 lub 29
  • listownie: Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
  • za pośrednictwem platformy SEKAP (tutaj)

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.