Formularze do pobrania

Zaleca się korzystać z formularzy za pomocą przeglądarki Google Chrome.

Obowiązujące
od dnia 01.07.2021 r.

(dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne i/lub kompostujących odpady w kompostowniku przydomowym)

 

Informacje ogólne

Termin składania

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Miejsce składania

  • osobiście: Urząd Miasta Katowice, Rynek 1, Biuro Obsługi Mieszkańców, I piętro stanowisko 28 lub 29
  • listownie: Urząd Miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (tutaj)

UWAGA! Przy określaniu stawki opłaty, zamiast przecinka należy wpisywać kropkę.

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.