Stawki

W Katowicach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczna jest od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość od 1 stycznia 2020 r. stawka wynosi:

 

• 21,30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.

• 42,60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów.

stawki

Uwaga! Do 31 grudnia 2019r. obowiązywały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone Uchwałą nr XXX/683/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz 883):

• 14,00zł/os. miesięcznie w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

• 20,00zł/os. miesięcznie w przypadku braku selekcji odpadów.

W przypadku złożenia deklaracji z datą obowiązywania do 31 grudnia 2019r. należy wpisać stawki obowiązujące w tamtym okresie.

Ważne! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (przykładowo za m-c czerwiec opłata wnoszona jest do 15 lipca). Opłatę należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji.