Stawki

W Katowicach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczna jest od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość – stawka wynosi:

• 21,30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.

• 42,60 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów.

stawki

Uwaga! Jeżeli składana Deklaracja/opłata obejmuje okres mieszczący się w przedziale od lipca 2013 r. do grudnia 2019 r. obowiązującymi są stawki aktualne w tamtym okresie czyli 14 zł (segregacja) i 20 zł (brak segregacji).

Ważne! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (przykładowo za m-c czerwiec opłata wnoszona jest do 15 lipca). Opłatę należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji.