Stawki

W Katowicach wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczna jest od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość – stawka wynosi:

• 14 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregowania odpadów.

• 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów.

stawki

Ważne! Od 1 czerwca 2014r. opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się miesięcznie, z dołu bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (przykładowo za m-c czerwiec 2014r. opłata wnoszona jest do 15 lipca 2014r.). Opłatę należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji.