Spółdzielnie/ Wspólnoty

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl art. 6h ucpg właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ww. ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Natomiast zgodnie z art. 6m ust. 2 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Art. 2 ust. 1 pkt. 4 ucpg określa właściciela nieruchomości. Zgodnie z definicją poprzez właściciela nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Natomiast w myśl art. 2 ust. 3 ucpg jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

W brzmieniu przed nowelizacją ustawy ucpg dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 poprzez właściciela nieruchomości – rozumiało się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Natomiast w myśl art. 2 ust. 3 ucpg jeżeli nieruchomość była zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążały osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

spoldzielnia

Deklaracja powinna być składana za całą nieruchomość, a następnie za całą nieruchomość powinna być wnoszona opłata.

W związku z tym, że system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest deklaratywny i właściciel nieruchomości samodzielnie dokonuje jej wyliczenia, przysługuje mu też prawo zmiany lub skorygowania swojej deklaracji. Należy zatem rozróżnić pojęcia „zmiana deklaracji” od „korekta deklaracji”.

• Deklaracja zmieniająca – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący dla miesiąca bieżącego lub dla przyszłych miesięcy. Zgodnie z art. 6m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) termin złożenia deklaracji zmieniającej wynosi 10 dni od nastąpienia zmiany.
• Korekta deklaracji – to czynność prawna i faktyczna polegająca na poprawieniu błędu, który został popełniony w uprzednio złożonej deklaracji . Właścicielowi nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (Dz. U.2012, poz. 749). Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej  deklaracji (zmieniającej).

UWAGA!deklaracja

Do korekty deklaracji należy złożyć stosowne wyjaśnienie.
Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 Ustawy z dn. 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 nr 186).