Uchwały Rady Miasta Katowice

Rada Miasta Katowice w dniu 19.12.2012r. podjęła następujące uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

2. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

3. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice;

4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

5. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki do pobrania:
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca…
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie …
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty …
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami …
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami …