Wpis do działalności regulowanej – wykazy

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice

Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Katowic jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
– numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
– określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Do wniosku dołącza się:

– oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
– oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

– przelewem lub przekazem na rachunek bankowy
– bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Katowice

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do działalności regulowanej.
Wykaz aptek na terenie miasta Katowice, w których umieszczone są pojemniki na przeterminowane lekarstwa.

Ustawa do pobrania